orario GENNAIO 2017 | AREZZO – LEZIONI GENNAIO 2017